ALGEMENE VOORWAARDEN

VAN BIJ DE BOBB AANGESLOTEN LEDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn aanvaard en van toepassing verklaart op alle organisaties

die zich aangesloten hebben bij de BOBB (hierna aan te duiden als “BOBB”), statutair

gevestigd te Delft, KvK nummer 27294324.

 

1.2 De toepasselijkheid van eventueel door een lid van de BOBB (hierna aan te duiden als “BOBBlid”)

individueel gehanteerde Algemene Voorwaarden betrekking hebbende op de

werkzaamheden van een BOBB-lid wordt hierbij uitdrukkelijk als ondergeschikt verklaard. Bij

conflict tussen de Algemene Voorwaarden van de BOBB en de individueel gehanteerde

Algemene Voorwaarden van een BOBB-lid hebben de hier opgenomen bepalingen te allen

tijde voorrang.

 

1.3 Door het verlenen van een opdracht aan een BOBB-lid verklaart de opdrachtgever zich met

inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

 

1.4 Verlening van opdracht vindt plaats na retour ontvangst van een voor akkoord ondertekende

offerte of (mondelinge) opdrachtbevestiging door de opdrachtgever of (mondelinge)

opdrachtbevestiging door een BOBB-lid.

 

1.5 Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de

daarachter vermelde betekenis toegekend:

 

"Opdracht" : de opdracht van de opdrachtgever aan een BOBB-lid tot het verrichten van de werkzaamheden.

 

“Opdrachtgever” : de partij die een BOBB-lid opdracht heeft gegeven, hetzij mondeling,

hetzij schriftelijk.

 

"Werkzaamheden" : de werkzaamheden van een BOBB-lid als bedoeld in artikel 2.1.

 

"Opbrengst" : de door of aan de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst te

betalen totale som geld, hoe ook genaamd.

 

“Overeenkomst” : overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de overdracht van

(een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen of de financiering daarvan.

 

Artikel 2: Werkzaamheden van een BOBB-lid

 

2.1 Een BOBB-lid verleent haar diensten bij het totstandkomen van overeenkomsten met

betrekking tot de overdracht van (een deel van) (activa van) ondernemingen of onderdelen van

ondernemingen, vennootschappen of aandelen in vennootschappen, een en ander in de

ruimste zin van het woord, activatransacties alsmede de financiering daarvan,

waardebepalingen eveneens daaronder begrepen.

 

Artikel 3: Verschuldigdheid honorarium

 

3.1 De opdrachtgever is aan het betreffende BOBB-lid voor haar werkzaamheden als honorarium

een vast uurtarief en/of een vaste vergoeding verschuldigd.

 

3.2 Voorts kan in het honorarium van het BOBB-lid een succesvergoeding worden opgenomen.

 

3.3 De opdrachtgever zal de succesvergoeding aan het BOBB-lid verschuldigd zijn als een

overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.1 tot stand komt tussen de opdrachtgever en een

derde partij voortvloeiende uit de opdracht van het BOBB-lid.

 

3.4 Indien de overeenkomst niet conform het oorspronkelijke plan zal worden gerealiseerd, maar

op een andere wijze een transactie zal worden afgesloten, zodanig, dat de doelstellingen van

de opdrachtgever op een vergelijkbare manier behaald worden, dan zal de opdrachtgever de

overeengekomen succesvergoeding verschuldigd zijn.

 

3.5 Met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken is de opdracht te allen tijde schriftelijk

opzegbaar, met dien verstande dat, indien binnen een termijn van 1 jaar na de beëindiging

alsnog een transactie tot stand komt met een direct of indirect door het BOBB-lid naar voren

gebrachte partij de succesvergoeding door de opdrachtgever voldaan dient te worden.

 

Artikel 4: Opbrengst

 

4.1 Indien en voorzover de opbrengst in de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in andere

waarden of rechten dan geld is uitgedrukt, zullen die andere waarden of rechten voor de

berekening van de succesvergoeding worden gesteld op een bedrag gelijk aan de waarde

daarvan in het economisch verkeer.

 

Artikel 5: Betaling

 

5.1 De opdrachtgever is gehouden de betaling van de facturen van het BOBB-lid te voldoen binnen

de termijn zoals dat in de opdracht bevestiging is overeengekomen. Bij gebreke daarvan geldt

de termijn van 14 dagen na factuurdatum. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2.

 

5.2 De succesvergoeding dient door de opdrachtgever te worden voldaan op de dag waarop de

feitelijke uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

 

5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever zonder nadere sommatie of

ingebrekestelling in verzuim zijn en zal aan het BOBB-lid vertragingsrente verschuldigd worden

ter hoogte van 1% van het openstaande bedrag per maand of deel daarvan. In geval van

verzuim zal de opdrachtgever aan het BOBB-lid eveneens de kosten van invordering

verschuldigd zijn, berekend overeenkomstig het incassotarief zoals vastgesteld door de

Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd eventuele geliquideerde kosten.

 

5.4 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met het

BOBB-lid gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting,

dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn of

haar contractuele verplichtingen jegens het BOBB-lid te voldoen, is het BOBB-lid gerechtigd de

overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, op te schorten dan wel te ontbinden, zulks zonder

dat daardoor in enig opzicht de rechten van het BOBB-lid over opdrachtgever op grond van de

overeenkomst worden beperkt.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1 Een BOBB-lid verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen te

verrichten. Een BOBB-lid is niet aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade, hoe

ook genaamd, die ten gevolge van handelen of nalaten van een BOBB-lid of haar ondergeschikten ontstaat. Indien schade ontstaat direct ten gevolge van verwijtbare opzet dan

wel grove schuld van een BOBB-lid of haar ondergeschikten zal de aansprakelijkheid in ieder

geval beperkt zijn tot het bedrag, waarvoor een BOBB-lid dekking kan verkrijgen bij een

Nederlandse schadeverzekeringsmaatschappij op de gebruikelijke condities voor

bedrijfsaansprakelijkheids-polissen. Dit artikel bepaalt slechts aard en omvang van de

aansprakelijkheid van een BOBB-lid en brengt voor een BOBB-lid geen verplichting mee een

dergelijke verzekering daadwerkelijk te sluiten.

 

Artikel 7: Overmacht

 

7.1 Een BOBB-lid en opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,

indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen

voor hun rekening komt.

 

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent

in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of

niet-voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.

 

Artikel 8: Slotbepalingen

 

8.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen een BOBB-lid en de opdrachtgever

slechts binden indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.

 

8.2 De werkzaamheden van een BOBB-lid en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan

Nederlands recht. Geschillen tussen een BOBB-lid en de opdrachtgever zullen, met uitsluiting

van ieder ander forum, worden voorgelegd aan de onafhankelijke geschillencommissie van de BOBB.